Visie: domeinoverstijgend jongerenwerk


Het doel van het jongerenwerk is het ondersteunen van jongeren in hun ontwikkelingsproces naar volwassenheid zodat de positie van de jongere direct of op termijn verbetert. Het jongerenwerk maakt hierbij actief deel uit van de sociale omgeving van de jongere en benut proactief de ondersteunende factoren binnen deze sociale omgeving. De jongere staat hierbij altijd centraal. Zijn/haar situatie, kansen, mogelijkheden en knelpunten vormen het uitgangspunt.

Domeinoverstijgend jongerenwerk
Ik heb het jongerenwerk de afgelopen twintig jaar zien ontwikkelen tot een belangrijke verbindende schakel tussen de drie opvoedingsdomeinen gezin, school/werk en vrije tijd/wijk/buurt. Daarnaast verbindt het jongerenwerk de leef- en belevingswereld van de jongere en de systeemwereld met elkaar. Ook legt ze de verbinding met de verschillende sociale domeinen zorg, veiligheid, onderwijs, werk en inkomen en sport en cultuur.
Al deze verbindingen maken de jongerenwerker tot een belangrijke spelbepaler in de realisatie van een betrokken en veilige pedagogische infrastructuur die de domeinen overstijgt: het domeinoverstijgend jongerenwerk.

Positionering domeinoverstijgend kinder- en jongerenwerk

De jongerenwerker krijgt binnen het domeinoverstijgend jongerenwerk te maken met een dynamisch krachtenveld: werkend op het snijvlak met andere sociale domeinen als veiligheid/justitie, jeugdzorg, onderwijs, werk en inkomen en sport en cultuur. Om ervoor te zorgen dat de jongerenwerker de verbindende rol in deze dynamiek kan blijven vervullen, is het noodzakelijk aandacht te besteden aan de professionele ontwikkeling van de jongerenwerker. De problematiek is immers uitgebreider geworden, de doelgroep gevarieerder en het aantal samenwerkingspartners breder. Dit betekent dat ook de gereedschapskist van de jongerenwerker up to date en aangevuld moet worden. Daarnaast wordt, terecht, ook meer belang gehecht aan een proactief kwaliteitsbeleid, waaronder het behalen van kwaliteitslabels en het stimuleren van beroepsregistratie.    

Ik zet graag mijn kennis en ervaring in om professionals, organisaties en gemeenten te ondersteunen in trajecten die er toe bijdragen dat het jongerenwerk ook in de toekomst voor kwetsbare jongeren een belangrijke en duurzame voorziening blijft.
Hoe? Kijk onder “Mijn aanbod” voor de uitgebreide mogelijkheden die ik kan bieden.

E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn